Законодателството вече предоставя възможности отпуск за бременност и раждане на дете да бъде прехвърлен от майката на баба или дядо. Това е отпускът, който се ползва след навършване на 6-месечна възраст на детето до изтичане на 410 календарни дни. Най-ранната възможна начална дата на ползване на прехвърлено майчинство е навършването на шест месеца на детето.

Това е официално от 1 януари 2023 г. след промени в областта на социалното осигуряване и политиката за подкрепа на семействата с деца. Това е отпускът, който се ползва след навършване на 6-месечна възраст на детето до изтичане на 410 календарни дни. 

В тази статия ще внеса яснота в процедурата по ''прехвърляне'' на майчинство в конкретните случаи на прехвърляне на отпуска по чл. 163, ал. 10 от Кодекса на труда.

Условия, при които майчинството може да се прехвърли

 • Необходимо е майката да се намира в трудово правоотношение с работодател и да има право на ползване на отпуск за бременност и раждане. Право на такъв отпуск се придобива след натрупването на 12 месеца осигурителен стаж във фонд Общо заболяване и майчинство (ОЗМ).
 • Бабата/дядото трябва също да работи по трудово правоотношение и работодателя да му е разрешил ползването на отпуск по реда на чл. 163, ал. 10 от Кодекса на труда.

Необходимите документи

Разрешението на отпуска от работодателя става на основание подадено от бабата/дядото писмено заявление за ползване на отпуска, към което трябва да се добавят следните документи:

Бабата/дядото (родителите на майката) - трябва да да приложи копие от удостоверението за раждане на детето и Приложение №11 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в коeто приложение майката декларира съгласието си, отпуска да се ползва от бабата/дядото, а бабата/дядото от своя страна декларира, че приема ползването на този отпуск. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението, а когато бабата/дядото няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си;
Бабата/дядото (родителите или на майката/осиновителката или на бащата/осиновителя) - трябва да приложи копие от удостоверението за раждане на детето или зареверен препис от влязло в сила решение на съда за осиновяване и копие от акта за предаване на детето за осиновяване, както и препис-извлечение от акта за смърт на бащата (осиновителя) и декларация съгласно Приложение №12 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в което приложение майката декларира съгласието си, отпуска да се ползва от бащата/бабата/дядото, а бащата/бабата/дядото от своя страна декларира, че приема ползването на този отпуск.

След разрешаването на отпуска на бащата/бабата/дядото, той следва да предаде на своя работодател набор от документи, които работодателят да представи в НОИ. Документите са:

 • Заявление-декларация за изплащане на обезщетение след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни по образец – приложение 4 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. В декларацията се попълва банковата сметка на бащата/бабата/дядото, която може да бъде разплащателна или спестовна, но задължително лична, и в български лева.
 • Заверено от осигурителя на бащата, копие от заповедта за разрешаване на отпуска;
 • Когато детето то не е български гражданин или е чужд гражданин с издаден ЕГН, е необходимо заверено копие на акта за раждане на детето.
 • Когато бащата/бабата/дядото работи при повече от един работодател, или е осигурен за риска ОЗМ на повече от едно основание при един и същ работодател, той следва да представи този комплект на декларации и приложения пред всеки работодател или за всяко от основанията при един и същ работодател.

 Колко време се получава обезщетението

Срокът за изплащане на обезщетението на бащата/бабата/дядото е до 410 календарни дни, 135 от които се ползват от майката на основание издадени болнични листове за бременност и раждане. 410-те календарни дни започват да текат от началото на първия болничен лист за бременност, който се издава на майката 45 календарни дни преди определения термин за раждане. На практика обезщетението се изплаща на бащата/бабата/дядото за периода, от навършване на 6 месечна възраст на детето до навършване на една година.

Размер на обезщетението

Изчисляването на размера на обезщетението, изплащано на бащата/бабата, става по същия ред, както и изчисляването на обезщетението за майките. Дневното парично обезщетение е 90% от средно-дневния осигурителен доход на бащата/бабата/дядото за 24 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е началото на разрешения отпуск по чл. 163, ал. 10 от Кодекса на труда. Размерът на обезщетението не може да бъде по-голям от средно-дневния размер на максималния месечен осигурителен доход на бащата/бабата/дядото за същия период, както и не може да бъде по-малък от дневната минимална работна заплата за периода.

Прекъсване на прехвърления отпуск

Ползването на отпуска от бабата/дядото се прекъсва при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 • детето е дадено за осиновяване;
 • детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
 • детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
 • детето почине;
 • осиновяването бъде прекратено от съда;
 • трудовото правоотношение на майката бъде прекратено;

 
Майката може да прекъсне ползването на отпуска с оттегляне на нейното съгласие. Тя може да направи това с писмено заявление до своя работодател и до предприятието, в което работи бабата/дядото, и да продължи лично да ползва отпуска за бременност и раждане.

Отпуска, както и изплащането на обезщетението може да бъде прекъснат и от бабата/дядото – с подаване на заявление до неговия работодател.