ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА OHNAMAMA.BG

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „Нет Инфо” ЕАД информационни услуги и ресурси посредством уебсайта и мобилното приложение OHNAMAMA.BG, („Общите условия”) и урежда отношенията между „Нет Инфо” ЕАД и всеки един от потребителите на достъпните през посочените уебсайт и мобилно приложение информационни услуги и ресурси.

І. ДЕФИНИЦИИ

1.1. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.2. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.3. „IP Адрес“ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър или друго устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.4. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.5. „Интернет страница” е част от Уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.6. „Нет Инфо” ЕАД АД (наричано по-долу Нет Инфо) e търговското дружество, вписано в Търговския регистър под ЕИК 202632567, със седалище и адрес на управление и кореспонденция: гр. София, ул. „Христофор Колумб” № 41 ет. 3, тел. (+359 2) 960 31 00, факс (+ 359 2) 963 41 79, e-mail: info@netinfocompany.bg, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG202632567, предоставящо посредством администрираните от него уебсайтове информационните ресурси и услуги, предмет на настоящия договор.

1.7. „Парола“ е избран от Регистрирания потребител код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира същия и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил.

1.8. „Потребител” е всяко лице, което ползва предоставяните през Уебсайта информационни услуги и ресурси, в това число и Регистрираните потребители.

1.9. „Потребителско име“ е имейл адресът, с който даден Потребител се регистрира в Уебсайта и създава Потребителски профил, респективно Потребителското име се използва за вход в Потребителския профил от Регистрираните потребители.

1.10. „Потребителски профил“ е обособена част от уебсайта OHNAMAMA.bg, съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от Нет Инфо при регистрацията и съхранявана при Нет Инфо, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен за нерегистрирани Потребители, да променя предоставените потребителски данни, да променя Паролата си и др.

1.11. „Потребителско съдържание” е всеки текст, файл, изображение, адрес на Интернет страница или друг материал, който Потребителят разполага на Сървър на Нет Инфо, включително, но не само, посредством публикуване на коментари и мнения относно информационни ресурси, разположени на Уебсайта, съгласно установените за това правила в настоящите Общи условия.

1.12. „Регистриран потребител“ е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползва персонализирани Услуги, достъпни чрез уебсайта OHNAMAMA.bg.

1.13. „RSS“ (Really Simple Syndication) – XML език, който се използва за споделяне и обмен на информация между уебсайтове посредством заглавия или кратки обзори на съдържанието и връзка, водеща до първоначалния източник на информация.

1.14. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

1.15. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.16. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, Електронни препратки или други материали и ресурси.

1.17. „Уебсайта(ът)” е уебсайтът OHNAMAMA.BG, собственост на „Нет Инфо” ЕАД, посредством който на Потребителите се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия. (За леснота и изчерпателност, при използване на термина „Уебсайта“ ще се има предвид и мобилното приложение.)

1.18. „Услуги, достъпни чрез уебсайта OHNAMAMA.bg.“ или само „Услуги“ (но изписано с главна буква) са предоставяните на Регистрираните потребители чрез OHNAMAMA.bg персонализирани услуги и ресурси като възможност за по-бърз достъп до персонализирана информация, получаване на седмичен бюлетин с подбрани интересни статии с оглед спецификата на Уебсайта и предоставената информация в Потребителския профил, достъп до ексклузивни оферти и намаления на стоки, възможност за запазване в Потребителския профил на статии от Уебсайта и създаване на персонализиран лист с подбрано съдържание, възможност за публикуване на Потребителско съдържание под формата на коментари под статии или участие в дискусии и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Услугите са безплатни като за достъпването им е необходима регистрация на Потребителски профил.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. Нет Инфо чрез Уебсайтa предоставя на Потребителите за лично ползване комплекс от ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно на съответните Интернет страници в Уебсайта („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, които включват:
а) достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в Уебсайтa;
б) достъп до коментари на Регистрирани потребители относно съдържанието на Уебсайтa, включително относно конкретни публикувани текстови, графични, аудио, видео и други материали;
в) услуги, свързани с търсене по зададени от Потребителя под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайтa или в глобалната Интернет мрежа;
г) други услуги, които Нет Инфо развива и обогатява.

2.2. Нет Инфо чрез Уебсайтa предоставя на Регистрираните потребители за лично ползване комплекс от ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно на съответните Интернет страници в Уебсайта („Услугите”) след създаване на Потребителски профил, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, които включват:
а) всички възможности, предоставяни на всички Потребители (които включват и такива, които не са регистрирали Потребителски профил на Уебсайта), изброени в т. 2.1. от настоящите Общи условия, както и:
б) възможност за по-бърз достъп до персонализирана информация;
в) получаване на седмичен бюлетин с подбрани интересни статии с оглед спецификата на Уебсайта и предоставената информация в Потребителския профил;
г) достъп до ексклузивни оферти и намаления на стоки;
д) възможност за запазване в Потребителския профил на статии от Уебсайта и създаване на персонализиран лист с подбрано съдържание;
е) възможност за публикуване на Потребителско съдържание под формата на коментари под статии или участие в дискусии, когато са изпълнени изискванията на настоящите Общи условия за подобно публикуване.
ж) други услуги, които Нет Инфо развива и обогатява, които са достъпни само за Регистрирани потребители.

2.3. Предоставянето на услуги и достъп до ресурсите на Уебсайта не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителите и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на Уебсайтa. Нет Инфо не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на информационни услуги и ресурси, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителите (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

2.4. Нет Инфо има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните услуги и ресурси по всяко време без предварително известяване на Потребителите.

2.5.. Комплексът ресурси и услуги, които Нет Инфо предоставя чрез Уебсайта се предоставят „във вида, в който са” и Нет Инфо не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Потребителите, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на услугите като цяло общо от всички Потребители или на персонализираните Услуги от Регистрираните потребители или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др. Нет Инфо няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на Потребителите (включително Регистрираните потребители).

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ВСИЧКИ Потребители - нерегистрирани Потребители – Посетители, които могат да ползват услугите и ресурсите по т. 2.1. от настоящите Общи условия и Регистрирани потребители, които могат да ползват както услугите и ресурсите по т. 2.1., така и тези по т. 2.2., включващи и персонализирани Услуги.

3.2. Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между Потребител и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки информационни услуги и ресурси на Уебсайта или персонализирани Услуги. Настоящите Общи условия не се прилагат за предоставяни от страна на Нет Инфо услуги, за които има специални правила, както и за предоставянето на възмездни услуги. Отношенията между Нет Инфо и Потребителите по предоставяне на такива Услуги са предмет на отделен договор между страните.

3.3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес https://ohnamama.bg/terms по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на Уебсайта.

3.4. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.5. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на Нет Инфо и на трети лица, при ползването на услугите и ресурсите - предмет на настоящите Общи условия.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.

4.1. Договорът между Нет Инфо и Потребителя се сключва на български език и поражда действие между страните от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.4. Договорът има действие до преустановяване на ползването на услуги и ресурси, достъпни на Уебсайта на Нет Инфо от страна на Потребителя.

4.2. Всеки Потребител има възможност, но не и задължение да създаде Потребителски профил и да ползва услуги и ресурси на Уебсайта, включително персонализирани Услуги, в качеството му на Регистриран потребител. Част от услугите на сайта могат да се използват и без регистриран профил.

4.2.1. При регистрацията си Потребителят посочва Потребителско име (имейл) и Парола за достъп до Услугите, достъпни през уебсайта OHNAMAMA.bg.

4.2.2. Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на Паролата си, както и да не прави достояние на трети лица Паролата си. Регистрираният потребител носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Паролата.

4.2.3. При регистрацията, Потребителят задължително посочва дали опитва да забременее, дали е налице бременност (с отбелязване дата на очакван термин) или извършващият регистрацията е родител на дете (с посочване възраст на детето). Предоставената информация се използва с оглед предоставянето на персонализирани Услуги от страна на Нет Инфо. В тази връзка, задължение на Регистрираният потребител е да поддържа информацията актуална. Повече информация се съдържа в Политиката за поверителност, достъпна тук.

V. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Доколкото предоставяните от Нет Инфо услуги и ресурси, както и персонализирани Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от страна на Нет Инфо.

5.2. Нет Инфо довежда до знанието на Потребителите извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта. Нет Инфо предоставя на Потребителите срок от 7 (седем) дни, считано от деня на публикуването на променените Общи условия, за да се запознае с промените в тях.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

6.1. Потребителите сами осигуряват необходимото им за ползването на предоставяните от Нет Инфо услуги и ресурси клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.

6.2. Потребителите имат право на достъп в режим on-line до услугите, ресурсите и персонализираните Услуги (достъпни за Регистрираните потребители), предоставяни чрез Уебсайта, с оглед ползването му за лични нужди при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Нет Инфо за всеки отделен вид ресурс, услуга или персонализирана Услуга.

6.3. Потребителите могат да осъществяват достъп до всякакво съдържание, публикувано на Уебсайта, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на сайта. Достъп до мултимедийно съдържание (аудио и видео записи/файлове) може да бъде осъществявано единствено чрез стрийминг (streaming) – предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет от Уебсайта до крайно устройство на съответния Потребител, даващо му възможност единствено да гледа и слуша аудио- и видео- записи в реално време, при което не остава постоянно копие и което не дава възможност за сваляне и записване (DOWNLOAD), разпространение и/или за отложено гледане или прослушване.

6.4. Потребителите се задължават да не осъществяват достъп до съдържание, публикувано на Уебсайтa, чрез каквато и да е друга технология или средства, различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта на Нет Инфо и реализирани чрез нормалната функционалност на същия.

6.5. Потребителите се задължават да не използват, копират и разпространяват публикувано на Уебсайтa съдържание за каквито и да било търговски цели.

6.6. Потребителите се съгласяват да се придържат към условията, определени от Нет Инфо, във връзка с особеностите на услугите, ресурсите и персонализираните Услуги по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Нет Инфо и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на услугите, ресурсите или персонализираните Услуги.

6.7. Регистрираните потребители имат право да разполагат на Сървър на Нет Инфо Потребителско съдържание под формата на коментари към конкретни материали, разположени в част от Уебсайта, както и да участват в дискусии, ако такива се организират на Уебсайта от Нет Инфо.

6.7.1. Регистрираните потребители следва да имат предвид факта, че всеки един публикуван коментар на Регистриран потребител подлежи на съответната модерация относно Потребителското съдържание и дали то отговаря на изискванията на т. 6.8. от настоящите Общи условия от страна на екип на Нет Инфо.

6.8. Потребителите се задължават при ползване на предоставяните от Нет Инфо услуги, ресурси и персонализирани Услуги да не зареждат, да не предлагат за публикуване, да не разполагат на Сървър на Нет Инфо и да не разпространяват или правят достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – включително, но не изчерпателно информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, коментари, както и всякакви други материали или Електронни препратки към такива, които са:
а) противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б) съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в) накърняващи доброто име на другиго или призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
г) обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
д) пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, включително подтикващи към извършване на терористична дейност;
е) с порнографско, открито сексуално или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
ж) не съответстват на тематичната насоченост на Уебсайта или конкретен публикуван на него материал, за който се отнасят;
з) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
и) нарушаващи каквито и да били имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително материали, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляря на правото;
й) неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма”, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми” или други форми за привличане на клиенти;
к) съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
л) съдържащи лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и на приложимото в материята българско законодателство (ЗЗЛД, подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗЗЛД и др.), които биха довели до идентифицирането на трети лица – субекти на данни, без изричното съгласие на съответните субекти на данни, включително съгласие за публично оповестяване на тези данни;
м) съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
н) с големина на файла над определените от Уебсайта максимални размери.

6.9. Потребителите се задължават при ползване на предоставяните от Нет Инфо Услуги:
а) да спазват българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б) да не нарушават чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни и др.;
в) да уведомяват незабавно Нет Инфо за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
г) да не се представят за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, който не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
д) да не извършват Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
е) да не използват методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание („pop-up”-ове, „blind links” и други подобни).

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НЕТ ИНФО

7.1. Нет Инфо се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителите за нормално ползване на Услугите.

7.2. Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребител (включително Регистриран потребител) използва предоставяните услуги, ресурси, респективно – персонализирани Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържанието, описано в т. 6.7. от настоящите Общи условия, както и за дейността на Потребител във връзка с използване на услугите, ресурсите и персонализираните Услуги. Нет Инфо няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на Сървърите си или направена достъпна при предоставяне на услугите, ресурсите и персонализираните Услуги, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребители посредством ползването на Услугите.

7.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и правилата, установени с настоящите Общи условия Нет Инфо съхранява лични данни, информационни материали и ресурси, разположени от Потребителите на Сървър на Нет Инфо, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Нет Инфо или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по съответния надлежен ред.

7.4. Нет Инфо има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта Електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Нет Инфо или трети лица, както и Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Нет Инфо.

7.5. Нет Инфо има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителите, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. Нет Инфо използва данни на Потребителите без регистрирани профили за целите на предоставяне на нетаргетирана банерна, видео и друг вид реклама, за да следва своите легитимни интереси. Тези интереси включват факта, че „Нет Инфо” ЕАД е дружество с търговска цел, продаващо реклама и по този начин реализиращо печалба, без да накърнява интересите на субектите на данни. Данни от регистрираните профили на потребители се използват за целите на профилирана реклама на трети страни само след изрично съгласие на потребителя, дадено при регистрирането на профила.

7.6. Нет Инфо има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Потребителите кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за него, като го идентифицират и за проследяване на действията му. Кукитата, инсталирани от Нет Инфо, се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на Уебсайта, собственост на Нет Инфо, включително и за повишаване на сигурността, разпознаване предпочитанията на Потребителите, анализ на данни, показване на персонализирано съдържание, рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя, запазване на настройки, мониторинг, за използване на методите на контекстен и поведенчески анализ и др., с цел задоволяване на възможно най-широк спектър от потребителски нужди и изисквания. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на Уебсайта.

7.6.1. Допълнителна информация относно възможността кукита да се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата „AdSense”, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена в следващите изречения. Потребителите могат да откажат съхраняването и/или достъпа на избрани от тях кукита като променят настройките на своите браузъри. Потребителите следва да са запознати, че при ограничаване на разрешените от тях кукита, Нет Инфо може да бъде лишено от възможността да предоставя в пълен обем всички функционалности на съответния притежаван от него Уебсайт. Въпреки горното, Потребителите се съгласяват, че някои видове кукита са задължителни за изправното функциониране на съответния Уебсайт и нямат възможност да откажат съхраняването им и/или достъпа до тях, освен чрез преустановяване на ползването на Услугите. Кукитата могат да съставляват лични данни, поради което ще бъдат третирани в съответствие с правилата за обработка на лични данни от Нет Инфо.

7.7. Нет Инфо поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в Уебсайта, за продажба на стоки и предоставяне на услуги от Нет Инфо и трети лица, включително с използване на методите на контекстен и поведенчески анализ за целите на таргетирано рекламиране, което съставлява профилиране по смисъла на Общия регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). Нет Инфо си запазва правото при предоставяне на услугите, ресурсите и персонализираните Услуги да поставя на вниманието на Потребителя или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, собственост на Нет Инфо или такива, намиращи се извън контрола на Нет Инфо, включително при условията на контекстен и поведенчески анализ. Чрез активен избор на отделна форма за съгласие тип “pop-up” Потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери, включително с използване на методите на контекстен и поведенчески анализ.

7.8. Нет Инфо има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на Потребителите до услугите и ресурсите (респективно – до персонализираните Услуги, когато става въпрос за Регистрирани потребители), както и да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържанието по т. 6.7. от настоящите Общи условия, когато същото противоречи на изискванията им, включително при неспазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на изискванията по т. 6.8. и/или т. 6.9. от настоящите Общи условия.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на Уебсайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са притежание на Нет Инфо и/или съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Нет Инфо и предоставило за публикуване съответните материали, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

8.2. Правото на достъп на Потребителите до материалите, услугите, ресурсите и персонализираните Услуги (за Регистрираните потребители) на Уебсайта не включва правото да се използва, записва, съхранява, променя, адаптира, разпространява публично, копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителите нямат право да премахват знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните им материали, независимо дали носителят на съответните права е Нет Инфо, негов партньор, клиент, друг Потребител на Уебсайта или трето лице.

8.3. Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от Уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на съответния Уебсайт, при условие, че това не причинява вреди за Нет Инфо и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на Нет Инфо и посочване на Електронна препратка към съответния Уебсайт на Нет Инфо и/или неговите партньори, на който е публикуван целият материал, от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на Електронната препратка не следва да въвежда Потребителите в заблуждение по отношение на Нет Инфо и/или неговите партньори и техните услуги, да не ги ограничава във фреймове или да ги обвързва по друг начин с чужд на Нет Инфо и/или неговите партньори интерфейс. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Нет Инфо и/или неговите партньори си запазват правото да преустановят подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължат предварително уведомление.

8.4. Всяко ползване, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание от Уебсайта, извън горните хипотези, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие от страна на Нет Инфо и/или неговите партньори за съответния вид използване.

8.5. Потребителите се задължават да не заобикалят, повреждат или по друг начин да не смущават нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от Нет Инфо на Уебсайта с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия.

8.6. С разполагането на всеки информационен материал, ресурс, изображение или друго съдържание съгласно т. 6.7. от настоящите Общи условия на Уебсайта, съответният Потребител предоставя на Нет Инфо правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия. Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на Уебсайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.

8.7. Съответният Потребител е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на Уебсайта, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

8.8. В случай, че Регистриран потребител счита, че негови права на интелектуална собственост, касаещи негов коментар и/или негово публикувано авторско съдържание, са нарушени от страна на друг Потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителско съдържание, разположено в Уебсайта, той следва да изпрати уведомление на адреса или имейла по т. 1.2. Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малко следното съдържание:
а) подпис на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето – носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;
б) пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;
в) конкретно посочване на Потребителското съдържание, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай, че се твърди нарушение по отношение на няколко материала – изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на Потребителското съдържание;
г) информация, достатъчна за Нет Инфо, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице, като три имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща;

8.8.1. Нет Инфо по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

8.9. В случай, че Регистриран потребител счита, че достъпът до Потребителско съдържание, съгласно т. 6.7., публикувано на Уебсайта, е ограничен неоснователно, той следва да изпрати писмено уведомление до Нет Инфо със съдържанието и по реда, предвиден в т. 8.8. След получаване на уведомлението, Нет Инфо го препраща на Регистрирания потребител, подал уведомление по т. 8.8. и по своя преценка предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

IХ. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. При копиране или възпроизвеждане на материали и/или ресурси вън от допустимото, съгласно настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху материалите и/или ресурсите на Нет Инфо, съответният Потребител дължи на Нет Инфо неустойка в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева) за всяко отделно нарушение, като преценката за конкретния размер на неустойката се определя едностранно от Нет Инфо при съобразяване на спецификите на всяко конкретно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Нет Инфо от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

9.2. Потребителят е длъжен да обезщети Нет Инфо и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от Нет Инфо услуги, ресурси, персонализирани Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

9.3. Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети Нет Инфо, както и всяко трето лице, за вредите, които са претърпели във връзка с неправомерно използване на услуги, ресурси и персонализирани Услуги от страна на Потребителя.

9.4. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на Нет Инфо и на трети лица при използването на услугите, ресурсите, персонализираните Услуги – предмет на настоящите Общи условия.

9.5. Задълженията на лицата по настоящия раздел продължават действието си и след прекратяване на договора с Потребителя.

9.6. Нет Инфо полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на услугите, ресурсите и персонализираните Услуги, но няма задължението и не гарантира, че безплатно предоставяните услуги, ресурси и персонализирани Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя (включително на Регистрирания потребител) или ще задоволят негови конкретни или специфични нужди, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. Страните се съгласяват, че Нет Инфо не отговаря за непредоставянето на някои или всички от услугите, ресурсите и персонализираните Услуги на Уебсайта, поради наличие на разлика в структурата и/или функционалността на Уебсайта към даден период. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги, ресурси, персонализирани Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Нет Инфо не отговоря за евентуално причинени вреди или пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, ресурсите и персонализираните Услуги, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта, освен ако са причинени от Нет Инфо умишлено или при проявена груба небрежност.

9.7. Нет Инфо не носи отговорност за непредоставяне на услуги, ресурси и/или персонализирани Услуги при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Нет Инфо, както и проблеми дължащи се на оборудването на Потребителя, а същото така и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на Информационната система или Сървърите на Нет Инфо.

9.8. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя предаваната информация, Нет Инфо не отговаря за съдържанието на предаваната посредством предоставяните от него услуги, ресурси и персонализирани Услуги информация, както и за дейността на Потребителя.

9.9. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, Нет Инфо не отговаря за съдържанието на извлечената при използването на услугата "Търсене", описана в т. 2.1. буква „в” от настоящите Общи условия, информация.

9.10. Страните приемат, че Нет Инфо не носи отговорност за непредоставянето на услуги, ресурси, персонализирани Услуги или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Нет Инфо с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги, ресурси или персонализирани Услуги. В тези случаи Нет Инфо предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услуги, ресурси, персонализирани Услуги.

9.11. Нет Инфо не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги, ресурси, персонализирани Услуги.

9.12. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, Нет Инфо не отговаря за съдържанието на извлечената информация при използването на Услугата, даваща възможност за търсене.

9.13. Нет Инфо не носи отговорност за верността и законосъобразността на Потребителското съдържание по т. 6.7. и дейността на Потребителите във връзка с използване на услуги, ресурси и персонализирани Услуги. Освен това, Нет Инфо не отговаря за произтеклите за други Потребители вреди при достъпа или използването на посоченото по-горе Потребителско съдържание, станало достъпно чрез Уебсайта.

9.14. Нет Инфо не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани или направени достъпни от друго лице посредством или с оглед ползването на услуги, ресурси или персонализирани Услуги, предоставяни от Нет Инфо, независимо дали съответното лице е дало или не съгласие за това.

9.15. Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Уебсайта Електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на услуги, ресурси или персонализирани Услуги, Нет Инфо не носи отговорност за верността, законосъобразността или противоправния характер на съдържанието, услугите или материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Нет Инфо не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа до или недостоверността на тези материали и съдържание.

9.16. Нет Инфо не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на Уебсайта на Електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Нет Инфо, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

Х. ПРАВА НА НЕТ ИНФО В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

10.1. Нет Инфо има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до и/или да изтрие от Сървърите си всяко съдържание, разположено на Уебсайта, да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителите услуги, ресурси и/или персонализирани Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, когато прецени, че поведението му при ползване на услугите, ресурсите ии персонализираните Услуги или Потребителското съдържание, разположено от негова страна на Уебсайта, противоречат на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

10.2. При получаване на твърдения от трети лица, че разположено на Уебсайта Потребителско съдържание нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребител наруши право на интелектуална собственост на Нет Инфо, то последното има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо разположено на Уебсайта Потребителско съдържание, Нет Инфо има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

10.3. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на услугите, ресурсите или персонализираните Услуги би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Нет Инфо има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

10.4. В горните случаи Нет Инфо не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от страна на Потребителя или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услуги, ресурси или персонализирани Услуги, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“);

11.1.1. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

11.2. Администратор на лични данни е „Нет Инфо“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 3, а негов представител и служител, отговорен за въпросите, свързани с обработката на лични данни е Длъжностното лице по защита на личните данни, имейл за контакт: dpo@netinfo.bg.

11.3. Нет Инфо обработва лични данни на Потребителите на основание чл. 6, ал. 1, "а" от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679, наричан за краткост "ОРЗД") – на основание изрично, недвусмислено, информирано и конкретно съгласие от тяхна страна, което следва да бъде дадено отделно за всяка конкретна цел на обработване на лични данни ; на основание чл. 6, ал. 1, "б", ОРЗД – за изпълнение на настоящия договор, както и на основание чл. 6, ал. 1 "е" – за да следва своите легитимни интереси.

11.4. Целите на обработване на личните данни на Потребителите са, както следва:
а) предоставяне на Услугите според Раздел II, т. 2.1.и т. 2.2.;
б) извършване на профилиране на Потребителите с цел предлагане на конкретни стоки и услуги от трети лица включително;
в) за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за таргетирана реклама, директен маркетинг, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели;
г) служебни цели (счетоводна отчетност, установяване на контакт с потребител и др.);

11.5. Използването на данни на Потребители от страна на Нет Инфо за целите на директния маркетинг - предоставяне на нетаргетирана банерна, видео и друг вид реклама, има за цел следването на съответните легитимни интереси на дружеството. Тези интереси включват факта, че „Нет Инфо” ЕАД е дружество с търговска цел, продаващо реклама, като по този начин реализира печалба, без да накърнява интересите на субектите на данни. Данните на лица ненавършили пълнолетие няма да бъдат използвани за целите на директен маркетинг.

11.6. Потребителят има право безплатно и по всяко време да направи възражение срещу обработването по т. 11.5., включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

11.7. Личните данни, събирани от страна на Нет Инфо, могат да бъдат разкривани на следните категории трети лица:
а) компетентни държавни органи, когато конкретни лични данни са поискани в съответствие с приложимите закони и утвърден ред и когато се установи наличието на тези предпоставки;
б) контрагенти на Нет Инфо, с цел да предоставяне на персонализирани търговски предложения;
в) Smart Ad Server, посредством API, което не изисква човешка намеса;
г) при активиране на опциите за таргетиране по пол и възраст за рекламодателски кампании, като таргет групите се добавят ръчно от банер администратор;
д) DFP (инструмент на Google), който дава възможност за предоставяне на персонализирани реклами;
е) други метрични инструменти, които могат да се съдържат като програмен код в рекламните съобщения.

11.7.1. С цел избягване на всяко съмнение Нет Инфо използва данни на Потребители само ако предварително са дали съгласие за това. Последното не се прилага по отношение на данните за възраст, които Нет Инфо използва за да гарантира, че лица ненавършили пълнолетие няма да получават неподходяща реклама.

11.8. Във връзка с обработването на лични данни, Потребителите имат следните права:
а) на информация съгласно чл. 15 от ОРЗД относно лични данни на Потребител, които биват обработвани;
б) на коригиране и попълване на лични данни на Потребител съгласно чл. 16 от ОРЗД, ако тяхното съдържание е неправилно или непълно;
в) на изтриване без ненужно забавяне на лични данни на Потребител, когато е приложимо някое от подробно посочените в чл. 17 от ОРЗД основания за това;
г) на ограничаване на обработването на лични данни на Потребител, когато е налице една от посочените в чл. 18 от ОРЗД предпоставки;
д) на възражение по чл. 21 от ОРЗД срещу обработване на лични данни на Потребител, което възражение произтича от основания, свързани с конкретната ситуация на съответния Потребител;
е) на преносимост на лични данни на Потребител, когато е налице една от посочените в чл. 20 от ОРЗД предпоставки;
ж) на подаване на жалба до съответния компетентен надзорен орган във връзка с обработката на лични данни, а именно - Комисия за защита на личните данни.
з) доколкото обработката на лични данни се основава само и единствено на съгласие от страна на Потребителя, то той има право да го оттеглите по всяко време. В този случай Нет Инфо ще преустанови обработката на личните данни на Потребителя, която се базира само на неговото съгласие, незабавно.

11.9. Нет Инфо съхранява лични данни на Потребители за срока на предоставяне на услуги, ресурси и персонализирани Услуги и ги изтрива в разумен срок след преустановяване на предоставянето на услугите, ресурсите и персонализираните Услуги, в зависимост от техническото време, което се изисква тези данни да бъдат заличени.

11.10. Потребителите имат право да откажат личните им данни да бъдат използвани за целите на директен маркетинг. В този случай Нет Инфо няма да има възможност да предоставя качествено подбрани продукти и/или услуги на Потребителите директно или чрез трети лица. В този случай Потребителите отново ще продължават да виждат рекламни съобщения, но те ще бъдат на произволен принцип и няма да бъдат персонализирани конкретно с оглед конкретните им интереси.

11.11. Нет Инфо извършва контекстен и поведенчески анализ за целите на таргетирано рекламиране, което съставлява профилиране по смисъла на ОРЗД, като използва софтуерен продукт, собственост на „Нет Инфо” ЕАД – AdWise.

11.12. Нет Инфо събира и използва информация относно своите Потребители, която доброволно се въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез Уебсайта, участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, както и информацията, получена посредством използването на контекстен и поведенчески анализ след получаване на съгласие от страна на Потребителя.

11.13. Потребителите следва да имат предвид, че Нет Инфо при никакви обстоятелства не изисква, събира, обработва, съхранява или предава информация, съдържаща лични данни за тях, които:
а) разкриват расов или етнически произход;
б) разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
в) се отнасят до до човешкия геном, както и други "специални категории данни" по смисъла на ОРЗД, с изключение на данни отнасящи е до здравето и сексуалния живот доколкото се отнася до репродуктивните способности на Потребител с регистриран профил. Потребителите не следва да разкриват и публикуват подобна информация при ползването на услугите, ресурсите и персонализираните Услуги, като евентуалното разкриване от страна на Потребителите на подобна информация не би могло да ангажира отговорността на Нет Инфо по какъвто и да било начин. Изключение представляват разкритите данни отнасящи се до здравето, сексуалния живот, доколкото той има отношение към репродуктивните способности, на Потребител с регистриран профил и данни на деца на потребителя, които той сам заявява свободно при регистрацията на профила.

11.14. Потребителите следва да имат предвид, че с изпращане на съобщение чрез електронната форма за регстрация, достъпна на https://ohnamama.bg/register, се съгласяват декларираните от тях лични данни да бъдат използвани за целите на последваща комуникация от страна на Нет Инфо, а също и декларираните от тяхна страна имена да бъдат използвани за посочването им като автор на тяхно Потребителско съдържание.

11.15. Нет Инфо, в качеството си на администратор на лични данни, използва таргетиране или и/или създаване на поведенчески профили на Потребителите данни, отнасящи се до самите тях, предоставени доброволно от тяхна страна при попълването на регистрацията, която може да бъде част от предоставяните услуги на Уебсайта. При ползването на тази услуга Нет Инфо събира, обработва и съхранява кукита (cookies) в съответствие с правилата, установени с настоящите Общи условия и политиката на Нет Инфо относно тях, достъпна на https://passport.netinfo.bg/nipass/index.php?cmd=termscookie.

11.16. Нет Инфо, в качеството си на администратор на лични данни, използва услугите, предоставяни от страна на OneSignal.Inс, касаещи т.нар. „пуш нотификации” (“push notifications”). Именно поради спецификата на тези услуги не се изисква изрично съгласие за получаването на въпросните нотификации при всяко отделно ползване на услуги, достъпни на Уебсайта, тъй като то се дава само веднъж на база съответния интернет браузър (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari и др.), който Потребителят използва. Така даденото съгласие се запазва при използването на един и същ интернет браузър до изричното изразяване на несъгласие (т.нар. “opt-out”) или до блокирането на въпросните нотификации.

11.17. Нет Инфо обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно.

11.17.1. Нет Инфо полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителите, станала му известна по повод на предоставяне на услугите, ресурсите и персонализираните Услуги - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

11.17.2.Нет Инфо се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Тези мерки включват:
а) достъпът на Потребителите на Уебсайта до системите на Уебсайта и трафикът на данни, генериран при комуникацията потребител – сървър се осъществяват по криптиран канал чрез уеб и мобилен интерфейс, разработени от екипа на Нет Инфо;
б) при разработването на съответния софтуер са приложени методи и техники, които защитават Потребителите от разпространените типове атаки като – XSS (възможност за въвеждане на зловреден код чрез JavaScript), CSRF (кражба на идентичност на потребител чрез дублиране на потребителска сесия), click jacking и др.;
в) Нет Инфо осигурява и мерки за физическа сигурност на сървърите, където се съхраняват данни и контролира достъпа до тях директно или чрез свои партньори. При дистанционен достъп до сървъри на Нет Инфо от страна на служители му, Нет Инфо поддържа история на „лог-овете” и история на дейността, за да осигури прозрачност в процеса по обработка.

11.17.3. Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Нет Инфо взема съответните специални мерки за защита на данните.

11.17.4. Нет Инфо се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

11.18. Тези ограниченията не се прилагат, в случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Нет Инфо има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

11.18.1. Потребителите следва да бъдат уведомени и се съгласяват, че при отмяна на тяхно съгласие, или при отказ за предоставяне на информация, представляваща лични данни, Нет Инфо има право да прекрати достъпа им до услуги, ресурси, персонализирани Услуги или част от тях.

11.19. Нет Инфо събира и използва информацията по т. 11.1. – т. 11.4. включително за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги/ персонализирани Услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за таргетирана реклама, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя и за статистически цели. Описаните цели, за които се използва информацията са изчерпателно изброени. Ако Нет Инфо има нужда да използва тези лични данни за други цели, то съответното съгласие на Потребителя ще бъде поискано отделно.

11.19.1. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг на Уебсайта. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Нет Инфо на посочените адрес или имейл за контакти.

11.20.Нет Инфо се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а) е получил изричното съгласие на Потребителя;
б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
в) други посочени в закона случаи.

11.21. Когато Потребител публикува коментари на Уебсайта, потребителското му име и каченото (uploaded) изображение в потребителския му профил са достъпни за всички останали Потребители. Също така, за всички останали Потребители, посетили въпросния потребителски профил, е достъпна предоставената от него и отбелязана като публично достъпна информация като потребителско име, изображение, и други предоставени данни.

11.22. При използване на Уебсайта, Нет Инфо има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към Сървър на Нет Инфо във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в „лог-файлове” на Сървъри на Нет Инфо и може да включва IP адреса на Потребителя, дата и час, в който е посетена конкретна страница от някой от Уебсайтовете, времето прекарано на нея и др. В допълнение, Нет Инфо съхранява IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.4. за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

11.22.1. Нет Инфо си запазва правото да използва IP адресите на Пoтребителите за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите условия.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

12.1.Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а) преустановяване на дейността на Нет Инфо или прекратяване на поддържането на Уебсайта;
б) взаимно съгласие на страните за прекратяването, изразено в писмена форма;
в) други предвидени в закона случаи.

12.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание Нет Инфо има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до предлаганите услуги, ресурси, персонализирани Услуги, както и да прекрати достъпа до или да изтрие от Сървърите си цялото разположено от него съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство.

12.3. В случай на прекратяване на договора, Нет Инфо не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на Потребителя до предлаганите услуги, ресурси или персонализирани Услуги и изтриването на разположеното от Потребителя Потребителско съдържание от Сървърите на Нет Инфо, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

13.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

13.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване.

13.2.1. Когато Нет Инфо е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 Сървърите на Нет Инфо.

13.2.2. Когато Потребителят е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при съответната комуникация с Нет Инфо електронна пощенска кутия, разположена на Сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.

13.2.3. В случай, че Потребителят е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Нет Инфо, дори ако то не е било получено.

13.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

13.4. Уебсайтовете се поддържат от Нет Инфо посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. Нет Инфо не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на услугите, ресурсите и персонализираните Услуги извън територията на Република България. В случай, че Потребителят ползва услугите, ресурсите или персонализираните Услуги, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, Потребителят е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

13.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

13.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия са приети от управителните органи на Нет Инфо ЕАД на 01.04.2020 г.

Текстът на настоящите Общи условия не може да се копира, ползва, възпроизвежда и пр. в цялост или в някоя част без изрично писмено съгласие от страна на Нет Инфо.

пишете ни