Еднократната помощ за бременност се полага на бременните жени, чийто средномесечен доход на член на семейството е равен или по-малък от 510 лв. и следователно не могат да получават обезщетения за майчинство. Тя е достъпна за жени, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, но не отговарят на условията за изискван период на осигуряване. 

Какви са условията, на които трябва да отговорям?

Право на еднократна помощ при бременност имате, ако доходът на член от семейството е по-нисък от 510 лв. За да можете да я получите, трябва да нямате право на обезщетение за бременност и раждане (майчинство), дори ако сте осигурена за общо заболяване и майчинство, тъй като не отговаряте на условията за необходимия осигурителен стаж.

Какъв е размерът на помощта и как мога да я получа?

Помощта е в размер на 150 лева за 2022 г. Тя се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане. За да получите тази помощ, трябва да подадете заявление заедно с необходимите документи в Дирекция „Социално подпомагане“ по текущия адрес на майката. Ще получите сумата през следващия месец.

Когато бременната жена е осигурена за общо заболяване и майчинство, но не получава обезщетение за бременност и раждане, поради това че няма необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване (12 месеца осигурителен стаж), еднократната помощ се изплаща в размер, определен пропорционално на броя на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, но за не повече от 45 дни.

В случай че бременната жена не е навършила 18 години, дирекция "Социално подпомагане" предприема мерки за закрила в семейна среда съгласно чл. 23 от Закона за закрила на детето.

Начин на заявяване и необходими документи

Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец попълнена от пълнолетно лице и подадена до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес по един от следните канали:

  1. лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);
  2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;
  3. по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Необходимите документи:

  1. Заявление-декларация по образец;
  2. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, а ако е настъпило раждане преди 45-дневния период – за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е родено детето;
  3. Удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице по образец съгласно приложение № 3;
  4. Копие от болничния лист на наетото лице за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя, или копие на болничния лист и оригинал за справка – от самоосигуряващото се лице;
  5. Медицинско удостоверение за термина на раждане – за неосигурените жени;
  6. Лична карта (за справка).