Майката има право на еднократна помощ за оглеждане на близнаци, независимо от дохода на семейството, при условие, че децата не са дадени за отглеждане извън семейството съгласно Закона за закрила на детето и при условие, че са с постоянно местожителство в България.

Правото на еднократна помощ за отглеждане на близнаци изтича, когато децата навършат 6 месеца.

Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци 

Размерът към 2022 г. е 1200 лв. за всяко дете близнак.

Размерът на еднократната парична помощ за отглеждане на дете от майка, която е студентка редовно обучение, е 2880 лв. Помощта се плаща на два пъти, 50% след влизане в сила на заповедта за отпускането й, и останалите 50% след предаване на удостоверние за регистрация за следващ семестър или за завършване на висшето образование, но не по-късно от достигане на едногодишна възраст на детето.

За да получите тази помощ, трябва да подадете декларация, заедно с необходимите документи, до Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на майката.

В случай че майката не е навършила 18 години, дирекция "Социално подпомагане" предприема мерки за закрила в семейна среда съгласно чл. 23 от Закона за закрила на детето.

Помощта се възстановява от лицето, на което е била отпусната, ако до навършване на двегодишна възраст близнаците бъдат настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето поради лишаване от родителски права на основание чл. 132, т. 1 и 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 от Семейния кодекс и/или на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за закрила на детето.