Отново стартира проектът „Родители в заетост“ към Агенция по заетостта, съобщават от Министерство на труда и социалната политика.

Проектът цели да осигури по-добър баланс между професионалния и личния живот на самотни, многодетни родители и на тези с малки деца чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на деца и чрез услуги за улесняване достъпа до заетост. Той бе преустановен през 2021 г., но ето, че отново родителите могат да кандидатстват. 

Родителите и безработните лица (детегледачи) могат да подават своите заявления за включване в проекта само по електронен път чрез подаване на електронно заявление ОТ ТУК. Електронното заявление ще бъде налично в периода на прием на заявления на официалната интернет-страница на Агенцията по заетостта в създаден нов банер с наименование Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Кой може да се възползва и да кандидатества?

- Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;

- Многодетни (многодетни родители са тези, които имат три или повече деца на възраст до 12 г.) или самотни („самотен родител“ е родител, отглеждащ сам дете/деца" е лице, което поради вдовство, развод или несключен граждански брак отглежда сам деца до 12-годишна възраст) родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище.

- Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или многодетни или самотни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище.

Дейността по осигуряването на грижа за децата на самостоятелно заети/самоосигуряващи се (родители) лица представлява минимална помощ за предприятието - самостоятелно заети лица/самоосигуряващи се лица, по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

 Лица, допустими за детегледачи по проекта, са:

- Търсещи работа безработни лица, които не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст.

След одобрение от страна на родителите, с безработното лице (детегледач) се сключва трудов договор с работодател Агенцията по заетостта за срок до 18 месеца или до навършване на 5-/12-годишна възраст на детето, или до приключване на проекта.

Срокът, за който родителите могат да получат грижа за децата си, е с максимална продължителност 18 месеца или до навършване на 5-годишна/12-годишна възраст на детето/децата.

Пълна информация за проекта можете да видите тук