Месечни помощи за отглеждане на дете до една година към последните приети промени през 2022 г. е 200 лв.

Те се предоставят на майката (осиновителката), чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на определен доходен критерий, при условие, че: 

 • майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност и раждане, за отглеждане на дете или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на Кодекса за социално осигуряване; 
 • детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; 
 • майката (осиновителката) и детето живеят постоянно в страната; 
 • детето има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние. 
   

Месечна помощ за отглеждане на дете се предоставя и на самотния баща/осиновител, както и на семействата на роднини или близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, при условие че никой от членовете на семейството, при което е настанено детето, не получава обезщетение по реда на чл. 53, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

!!! Месечната помощ за отглеждане на дете с един жив родител се предоставя независимо от дохода на семейството.

!!! Месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството. 

Когато майката (осиновителката) е осигурена за общо заболяване и майчинство, но не получава обезщетение за бременност и раждане, за отглеждане на дете или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, поради това че няма необходимия осигурителен стаж по чл. 48а, 52а и 53а от Кодекса за социално осигуряване, тя има право на месечна помощ за отглеждане на дете за времето до придобиване на необходимия осигурителен стаж.

Когато майката (осиновителката) придобие право на обезщетение по чл.48а, 52а и 53а от Кодекса за социално осигуряване преди изтичането на съответния календарен месец, помощта за този месец се предоставя в размер, определен пропорционално на броя на дните от началото на месеца до датата на придобиване на необходимия осигурителен стаж. 

Необходими документи

 1. Заявление-декларация по образец;
 2. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
 3. Удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице по образец съгласно приложение № 3;
 4. Удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават обезщетение по чл. 53, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване;
 5. Лична карта (за справка);
 6. Копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите - само в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може по служебен път да получи информация за съдебното решение; 
 7. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени  - само в случаите, в които тази информация не може да бъде получена по служебен път