Детето ви е на възраст между 3 месеца и 3 години и не е прието в ясла? Можете да го запишете в частна и да получавате компенсация за липсата на място в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини за вашето дете. Към днешна дата средният месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на едно дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за периода м. септември – м. декември 2022 г. се вдигна в размер на 413 лв. 

Но как да кандидатствате? Какви са условията? Какви са недобходимите документи? И стъпките? Събрахме цялата полезна информация за вас:

Едновременно следва да са изпълнени следните условия:

1. Детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето и не е прието поради липса на свободни места;

2. Детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;

3. Общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина, поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;

4. Родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на детските надбавки, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление- такава програма е например “Родители в заетост”

5. За отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст. Това означава, че майката може да се е върнала на работа, да е напуснала работа, да получава обезщетение от борсата или да е в друг вид отпуск и компенсацията се полага. Ако майката е в отпуск за отглеждане на друго дете, няма пречка да ползва също компенсацията.

Допустими разходи, които подлежат на компенсиране, са:

Снимка: iStock

1. Разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група;

2. Разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с физически лица. Физическото лице може да сключи договор със семействата на до 3 деца, ако е с квалификация: "медицинска сестра", "акушерка" "лекарски асистент" "фелдшер" или “предучилищна педагогика”

Необходими документи:

Снимка: iStock

За сключени договори с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група:

 • договор за отглеждане, възпитание и обучение между родителя и частната детска ясла или частната детска градина с яслена група;
 • платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.

За сключени договори с физически лица, се удостоверяват със следните документи:

 • договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице;
 • отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 - 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
 • копие от диплома за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;
 • документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.

"Чл. 16. (1) В детските ясли се осигуряват условия за нормално физическо и психично развитие и възпитание на децата чрез:
1. организиране и спазване на рационален дневен режим, съобразен с възрастовите особености на децата в групите;
3. организиране и провеждане на дейности, свързани с физическо и психично укрепване на децата;
4. осигуряване на условия, които да ограничат заболявания при децата и настъпване на травми и злополуки.

(3) На децата се осигурява ежедневно препоръчителният за възрастта минимум физическа активност в подходяща за съответната възраст форма.

(4) Децата прекарват на открито минимум по два часа на ден освен при лоши метеорологични условия (дъжд, силен снеговалеж, силен вятър, екстремални стойности на температурата на атмосферния въздух през студения и топлия период на годината или друга метеорологична обстановка, застрашаваща здравето и живота на децата) и/или влошено качество на атмосферния въздух.

(5) За деца над 2-годишна възраст в детската ясла се допуска използването на електронни устройства с видеодисплеи, мултимедийни проектори и телевизор само с образователни цели, посочени в плана за възпитателна работа, но не повече от веднъж седмично, с продължителност на експозицията до 10 минути."

Подаване на документи за компенсации

Родителите, подават заявление по образец съгласно приложение № 1 в общината по настоящия адрес на детето. (Задължително е детето да е кандидатствало по настоящ адрес.

Заповядайте линк към заявлението, публикувано в Държавен вестник

Заявлението се подава в срок до 5-о число на месеца, следващ на месеца, за който се иска компенсиране или:

 • за месец септември - от 01.10. до 05.10.2022 г.
 • за месец октомври - от 01.11. до 05.11.2022 г,
 • за месец ноември - от 01.12. до 05.12.2022 г. 
 • за месец декември - от 01.10. до 05.01.2023 г.

Общината извършва проверка и в 14-дневен срок уведомява родителите, които имат право да получат компенсиране на разходите. За изплащане на компенсации родителите по чл. 7, ал. 3 подават искане в общината по настоящия адрес на детето.

Искането се подава в срока по чл. 7, ал. 2, което ще рече същите срокове, както са за заявлението по-горе.

С искането родителят декларира, че към момента на подаването му са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 4 и 5, както и предпочитания от него начин за изплащане на компенсациите – по касов или безкасов път, със съответната информация за банковата сметка. Към искането се прилагат документите по чл. 5 или 6, удостоверяващи извършените от родителите разходи за месеца, за който се иска компенсиране.

!!! Договорът за отглеждане, възпитание и обучение се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени.

Размерът на компенсацията за допустимите разходи се определя за всеки месец поотделно на базата на действително извършените от родителя месечни разходи, удостоверени с документите по чл. 5 и 6, но не повече от размера по чл. 2, ал. 1. 

Общините предоставят на Министерството на здравеопазването информация съгласно приложение № 2 за размера на средствата, които да бъдат изплатени на родителите за компенсиране на извършените от тях разходи, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им.

Информацията се предоставя до 20-о число на месеца, в който са подадени исканията за изплащане на компенсациите Средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи се предоставят по бюджетите на общините след акт на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването на базата на обобщената информация.

Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, се изплащат на родителите от общините по настоящия адрес на детето в размер, определен съгласно чл. 9, ал. 3, в срок до 15 работни дни от влизането в сила на акта на Министерския съвет по чл. 10, ал. 3.

Изплащането на компенсации на родителите за разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, се прекратява със заповед на кмета, когато:

 • настъпи промяна в обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 2, 4 и 5;
 • родителят откаже да запише детето на предложено от общината място в детската ясла или градина, в които детето е кандидатствало.

В случаите по ал. 1 средствата за компенсиране на разходите за месеца, в който изплащането на компенсации е преустановено, се определят пропорционално на броя на дните до преустановяването.