Чуйте тази статия в аудио формат:

Ако детето ви е кандидатствало за държавна детска ясла или градина и е прието успешно - честито! Искате да го запишете? На първо място онлайн системата ще генерира индивидуално заявление с конкретните изисквания за представяне на документи спрямо критериите, които сте използвали.

Магия, математика или просто късмет: Ще приемат ли детето в ясла или градина?

Тук екипът на Ohnamama.bg решихме да опишем кои са основните изисквани документи от родителите при записване в детска градина:

  • Оригинал на удостоверението за раждане на детето
  • Документи за самоличност на родителите/настойниците (Лични карти, карта на постоянно пребиваващ чужденец, паспорт или друг) за сверяване на данните

В деня на записването няма нужда да присъстват и двамата родители, но задължително трябва да се предоставят документите и на двамата (ако е приложимо)

  • Документи, необходими за доказване на заявени критерии (в случаите, когато не могат да се удостоверят автоматично).
  • Служебни бележки и копия на първа и последна страници от трудова книжка.

А какво да правите, ако детето не е прието на първо класиране? Имате варианти! Чуйте повече в "Ох, на мама! Podcast"

Какво е важно да знае работодателят при издаване на служебната бележка?

  • Служебната бележка трябва да съдържа ЕИК на работодателя, изходящ номер, подпис и печат.
  • Служебната бележка трябва да бъде издадена след датата на класирането, на която детето е прието в детска градина/ясла. Например, ако детето в ясла/градина на класирането, проведено на 12 май 2023 г., то служебната бележка следва да бъде издадена с дата поне 13 май 2023 г.
  • Служебната бележка може да се представи на хартиен носител или като електронно подписан документ с квалифициран електронен подпис.

детска градина
Снимка: iStock

Допълнения

При записване родителят/настойникът се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на самостоятелната детска ясла/детската градина/училище, както и със списъка на медицинските изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето.

Всички документи, включително и тези за допълнителни критерии, при записване се проверяват от директора или упълномощено със заповед от него лице.

Ако директорът или упълномощеното лице установят липса на документи, доказващи опредлен критерий, детето не се записва в учебното заведение, дори и да е класирано през системата.

Ако тази липса се повтори при следващо класиране и детето отново не бъде записано по същата причина, то губи правото да кандидатства до началото на периода за следващата учебна година, с с изключение на децата, подлежащи на задължително предучилищно образование.

След като детето е записано

След записване на детето в самостоятелна детска ясла/детска градина/училище всички желания на родителя/настойника се премахват от ИСОДЗ и ПГУ.
Записано дете се отразява в системата веднага - в момента на записването от директор.
За класирани и записани  деца - задължително трябва да получите имейл и/или в системата да пише, че детето е записано в съответното детско заведение.

За да проверите дали детето официално е записано:
1. Отворете вашия профил в системата
2. Изберете името на детето
3. Вижте какво се изписва под полето "Статус"

Вижте и:

Полезен списък с покупки за ясла и детска градина