Ако сте родители на дете над 3 години и то не е прието в държавна детска градина (или пък в училище) поради липса на свободни места, имате право на компенсация. Месечната сума за обезщетение е 413 лв. Какви са условията за кандидатстване? Събрахме цялата важна информация от Столична община за вас:

Първо класиране 2023: Ще приемат ли детето в ясла или градина?

Условия, на които трябва да отговаряте

  1. Детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район  се намира настоящият адрес на детето, и не е прието, поради липса на свободни места за съответната учебна година.
  2. Детето не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.
  3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.
  4. За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.
  5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране.
  6. Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази Наредба.

Не приеха детето в ясла или детска градина. Какво да правя? 

Компенсации за неприети деца в ясла - как да кандидатствам? 

Допустими разходи за компенсация

  1. Разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище при условието на чл. 3, ал. 1, т. 5.
  2. Разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца.
  3. Разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица.
  4. Разходи за отглеждане на детето в размер 20 на сто от разходите по т.3

Срокове за подаване на заявления

До 5 ноември 2023 г. за получаване на компенсации за цялата учебна година.
до 5-то число на календарен месец, за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.