Нови правила и промени в точките и през 2023 г. виждаме в новата Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

Решение № 121 на Столичния общински съвет (СОС) от 23.02.2023 г. е обявено на сайта на СОС на 02.03.2023 година, което екипът на Ohnamama.bg споделяме с вас и директно обясняваме промените.

Промени в точките

  • Постоянен адрес на един от родителите или на детето на територията на Столична община, който не е променян през последните над 3 години, вече ще носи 5 точки за прием в детска градина, а не 4 точки, както досега.
  • Ако постоянният адрес е сменян през последните от 1 до 3 години, ще се дават 4 точки вместо 3 точки.
  • Ако постоянният адрес е променян през последната 1 година - 3 т., а не 2 т.

Отсъствията

При над 30 последователни дни отсъствия без обяснение от родителя, децата ще се отписват автоматично от детска ясла или градина.

За децата от подготвителните групи е допустимо отсъствие за не повече от 10 дни на година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с правилника на детската градина или училището. 

Задължително за деца на и над 4-годишна възраст

С промените се въвежда и задължителното предучилищно образование за деца на и над 4-годишна възраст на територията на Столична община от началото на учебната 2023/24 г., т.е. от септември 2023 г. 

Прилагаме и оригиналния текст на документа, за да погледнете всички точки

Точките по общ критерий 1 (К1) и общ критерий 2 (К2) се променят както следва:

К1. Постоянен адрес на един от родителите/настойника на територията на Столична община, който не е променян към датата на класиране:

- през последните над 3 години - 5 т.
- през последните от 1 до 3 години - 4 т.
- през последната 1 година - 3 т.

Настоящ адрес на един от родителите/настойника на територията на Столична община, който не е променян към датата на класиране:

- през последните над 3 години - 4 т.
- през последните от 1 до 3 години - 3 т.
- през последната 1 година - 2 т.

(важи за прием на деца за яслени групи в общинските самостоятелни детски ясли и детски градини и първа градинска група в общинска детска градина)

Постоянен адрес на детето на територията на Столична община, който не е променян към датата на класиране:

- през последните над 3 години - 5 т.
- през последните от 1 до 3 години - 4 т.
- през последната 1 година - 3 т.

Настоящ адрес на детето на територията на Столична община, който не е променян към датата на класиране:

- през последните над 3 години - 4 т.
- през последните от 1 до 3 години - 3 т.
- през последната 1 година - 2 т.

(важи за прием на деца от втора до четвърта градински групи в общински детски градини и в подготвителни групи в общински училища)

К2. Постоянен или настоящ адрес на един от родителите/настойника, който упражнява родителските права (важи за прием на деца за яслени групи в общински СДЯ и детски градини и първа градинска група в общинска детска градина), на детето (важи за прием на деца от втора до четвърта градински групи в общинските детски градини и в подготвителни групи в общинските училища) на територията на административния район на общинската самостоятелна детска ясла, детска градина и общинското училище към датата на класиране - 3 т.

II. К4. Въвежда се предимство от 2 т. за родител, който е ученик в училище.

III. Деца се отписват от общинска СДЯ/ДГ при отсъствие повече 30 последователни дни без писмено заявление от родителите/настойника до директора за причините, поради които детето не посещава съответната общинска СДЯ/ДГ. За децата от подготвителните групи в общинските детски градини/училища е допустимо отсъствие в учебно време за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

IV. Задължителното предучилищно образование за деца на 4-годишна възраст на територията на Столична община влиза в сила от началото на учебната 2023/2024 година.

Към датата на обявяване на Решението на Столичния общински съвет за приемане на новата Наредба ИСОДЗ, ПГУ и I-клас е в период без класирания.

Преизчисляването на точките по новата Наредба ще се извърши до 11.03.2023 година.